Chamaeleo monachus   -   Socotran Chameleon  

.

Socotra Island - Yemen

back to list